Uppbyggnad

Rapporten består av en tablå, ett slags innehållsförteckning med länkar från alla angivna rubriker. De första avsnitten, med relativt allmänna rubriker, är min ofta subjektiva sammanfattning av frågor och problem som varken kan anknytas till särskilt program eller institution.

Därpå följer i två spalter iakttagelser som kan sorteras under program (kund) och institution (leverantör). Jag följer alltså studiehandbokens dubbla organisation. Vad där står är huvudsakligen sammanfattningar och citat ur svar på ebrev till institutionernas epostlistor.

Som vanligt finns de som vill belamra inledande kurser med detaljstoff utan anknytning till kurskärnan, och utan lärobokstäckning. Jag ser inget skäl att knyta sådana synpunkter till individer utan konstaterar endast att de finns, fast i mycket lägre grad än väntat. Diskussioner om önskad inlärningskvalitet har glädjande nog dominerat.

Rapportens organisation leder oundvikligen till dubbleringar och upprepningar. Jag ser inget större fel i detta. Allt hänger ihop på många nivåer. Det finns många sätt att indela verkligheten. Upprepningarna blir en påminnelse om att samma fenomen kan, och bör, belysas ur många olika synvinklar, och i många olika sammanhang.

Läsaren bör vara uppmärksam på att de många personer som nämns kanske har helt andra uppgifter om ett eller två år. Jag anser det dock viktigt att betona att citaten till större delen härrör från bestämda individer. Undantag är mekanikgruppens (IKP) och reglertekniks (ISY) gemensamma svar.

Jag har inte tagit med Norrköping i undersökningen. Det viktigaste skälet är att de tekniska utbildningarna där sorterar under en institution vilket rimligen borde borga för nära kontakt, kommunikation och integration, med en helt annan automatik än i Linköping. ITN har dessutom under hösten 2000 haft ett stort seminarium i likartade frågor; jag har utgått från att förberedelsearbetet till det stora seminariet den 14 november måste gå före mina enkäter. Förhoppningsvis kommer jag att kunna ge länkar till ITN:s rapporter och minnesanteckningar.

Längs ned i tablån finns en länk med rubriken "Slutsatser". Detta är det särklassigt längsta dokumentet. Under ett antal delrubriker sammanfattar jag de slutsatser jag dragit av undersökningen. Min tanke är att en användare kan börja läsa där och därpå anknyta till de delundersökningar och resonerande essäer som är av omedelbart intresse för vederbörandes undervisning, utbildning, administrativa revir, etc.

Vidare finns länkar till fristående dokument som Om Typtal (ur ett faq-dokument till Kossa-boken)
"Tankar om lineär algebra",
"Pedagogisk filosofi i två bokstäver",
"Till en gymnasiekollega",
"Analys mm i datateknik och datalogi",
Förslag till hederskodex
samt till TBi-sektionens "Komplementära boken".

"D-linjen och dess matematik" är ett annat fristående dokument som jag gör tillgängligt av historiska skäl. Det är en beställning från UND:s förre ordförande, Ingemar Ingemarsson, inför ett internat med utbildningsnämnden. Bidraget kastades i papperskorgen.

De dokument som bildar själva rapporten har gul bakgrund, övriga har sandfärgad.

Några förklaringar. TM är avdelningen för Tillämpad Matematik, inom Matematiska Institutionen. De övriga avdelningarna är Statistik (inte aktuell i denna undersökning), Matematisk Statistik, Numerisk Analys och Optimeringslära. (Matematik)referensgruppen är en grupp som inrättades av LiTH:s styrelse, med uppgift att se över nybörjarproblemen inom matematik. Gruppen har företrädare från alla utbildningsnämnder; de har med flit valts från specialiteter som kräver mycket matematik. MIT-projektet är ett samarbetsprojekt mellan tre svenska högskolor och MIT, med sikte på förnyelse av både innehåll och metodik i de tekniska utbildningarna.

Till tablån

pehac@mai.liu.se