Institutionen för Datavetenskap

IDA är en mycket stor institution med verksamhet på alla program. Kurser ges i programmering, programutvecklingsmetodik samt åtskilliga teoretiska ämnen. Givet detta är det anmärkningsvärt att endast tre anställda, Thomas Padron-McCarthy, Anders Törne och Simin Nadjm-Tehrani svarade på min enkät.

Jag kompletterar därför med de synpunkter jag i samtal uppfångat beträffande kurserna i Diskret Matematik för C- och D-linjen. "Vi behöver bara" lite abstrakta begrepp, alltså huvudsakligen definitioner. Så framställs det också genomgående i studiehandboken.

Man hävdar alltså att inslagen av kombinatorik och elementär talteori tar bort uppmärksamheten från dessa grundbegrepp. (Dessa synpunkter har delvis tystnat sedan den nye professorn i Tillämpad Matematik, Svante Linusson, tog över den diskreta matematiken på C-linjen).

Det är förmodligen illa om dessa tillämpningar uppfattas som skilda från grunderna; de anförda momenten har verkligen med de allmänna begreppen att göra. Sådana effekter kan bero mer på studenternas inlärningsstil än på undervisningen.

Men det vore också illa om kurser bara bestod av definitioner ty då skulle studenterna inte lära sig något alls. Man lär sig inte, eller behåller inte, sådant som uppfattas som enbart sterilt och tråkigt. Kombinatorik och talteori har ett inslag av lek som kan vara både utvecklande och underhållande, underskattade värden inom utbildningen.

Nu läser en del C-studenter kursen Konkret Matematik, TATA15, som verkligen aktualiserar kombinatoriken. Målen skulle behöva skjutas tillbaka om studenterna saknade förkunskaper om elementära uppräkningsprinciper. Den elementära talteorin ingår också i det nödvändiga bagaget inför Abstrakt Algebra, TATA10, som lockar en del studenter från både C- och D-linjen. Återigen skulle målen kraftigt rubbas utan ett vettigt startläge.

Nu leder Anders Törne kurser i Process- och realtidsprogrammering och realtidssystem, TDDA47, TDDB47, där faktiskt elementär talteori aktualiseras, t ex primfaktorisering.

Nadjm-Tehrani håller TDDB 30, Inbyggda systems simulering och verifiering, som bygger vidare på TDDA47,TDDB47. Vidare temat TTIT62, Realtidsprocesser och reglering. som är ett explicit samarbete med Reglerteknik.

Realtidsdelen i den senare kursen aktualiserar matematiska kvaliteter, t ex "förmågan att resonera logiskt, förstå (och ibland utföra) bevis över diskreta strukturer, ofta m h a fallanalys eller induktion".

Många tycks sakna den vanan, vilket aktualiserar självkritiska frågor om inriktningen av den diskreta matematiken, men också matematikkurserna överhuvudtaget. Missar t ex analysen viktiga mål genom att samordnas med bl a M-linjen? Ser studenterna den deduktiva, för oss undervisare så tydliga och ekonomiska, strukturen i lineär algebra, eller är den kursen i deras ögon fragmenterad och vilsen? Reaktioner på examinationens fokusering på målen, inte på tekniska stadier, antyder detta.

Beträffande TTIT62, termin 6, IT3, "kommer ett förstärkt tema i diskreta strukturer att införas nu i höst (termin 1, ht 2000) som bör förbättra situationen". Problemet hittills har varit knutet till IT-linjens "generalistiska" filosofi, som krympt den diskreta matematiken till en snutt på 2 poäng, tvångsansluten till något annat. I det nya temat medverkar inte avdelningen för Tillämpad Matematik.

Padron-McCarthy ha lett kurser i Databasteknik, TDDB38 och 48 för C, D (en kurs) samt Tekniska databaser, TDDI60 för blivande högskoleingenjörer på DI. Här aktualiseras elementär mängdlära, satslogik och relationsbegreppet, fundamentala inslag i Diskret Matematik. Sökning i träd aktualiserar logaritmer, komplexitetsöverläggningar aktualiserar ordo-begreppet, dvs. förståelse för storleksordningar, vilket borde vara fundamentalt i Analysen. Möjligen kommer fundamenta bort bland tekniskt uppdrivna förfaranden; det kan knappast råda några tvivel om att vissa omprioriteringar kan bli nödvändiga i envariabelanalysen och en del är redan på gång.

Gör man sig besväret att uppsöka anställda på IDA kan man få svar på frågor. Jag ger här en länk till en tidigare undersökning av analysbehovet inom datautbildningarna.

Åter till tablån